Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan van Gastouder Esther van Arkel

Inleiding

 

Dit werkplan is afgeleid aan 5 pedagogische basisregels namelijk:

  1. Het scheppen van een veilige en vertrouwde opvangomgeving voor het kind
  2. Het kind benaderen met respect en aandacht
  3. Voldoende activiteiten aanbieden die passen bij de leeftijd,aard en ontwikkeling van het kind
  4. Zorgdragen voor een veilige,hygiënische en gezonde opvangomgeving
  5. Aandacht besteden aan normen en waarden

 

De opvanglocatie is een gezellige,huislijke en uitdagende leefwereld, waarin het kind opgroeit,al dan niet samen met leeftijdgenoten en mij . Er wordt goed samengewerkt en overlegt met de ouders om zo samen meer inzicht te krijgen in het kind en beter voor het kind te kunnen zorgen en te laten ontwikkelen.

 

Algemene werkwijze

 

Als gastouder draag ik de professionele verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Ik biedt het kind ontwikkelingskansen binnen een relatie,waarin wederzijds vertrouwen,respect en beïnvloeding belangrijke voorwaarden zijn. Ik   stimuleer een positief groepsklimaat en draag zorg voor een uitdagende en prettige omgeving waarin kinderen samen opgroeien. Ik ben in bezit van een relevant diploma voor het werken met kinderen. Tevens bezit ik een VOG en een geldig certificaat EHBO aan kinderen.

 

Kinderen

Ieder kind is uniek,heeft zijn eigen karakter,persoonlijke talenten en uitdagingen. Kinderen ontwikkelen hierdoor op hun eigen manier en in eigen tempo door hier op in te spelen begeleid ik het kind om zich goed te kunnen ontwikkelen en te groeien.

 

 

 

Opvangruimte

De opvangruimte kenmerkt zich door veel verschillen. Verschillen in leeftijd, culturele achtergrond, sekse en interesse. Ik hecht veel waarde aan deze verschillen. Door onderlinge interacties binnen een positieve groepssituatie leren kinderen respect en waardering te hebben voor de eigenheid van anderen. Dit vergroot hun inzicht in sociale relaties en omgangsvormen en verstrekt hun zelfinzicht. Ik stimuleer dat kinderen van elkaar leren,elkaar helpen,voor elkaar zorgen en samen plezier maken. Ik let er op dat het groepsproces en de onderlinge relaties recht doen aan de eigenheid en veiligheid van ieder kind. Ik bied ruimte aan het kind om voor zichzelf op te komen en zich te ontwikkelen.

 

Zelfverwerkelijking

Ieder kind heb zijn eigen behoeften door hier op in te spelen ontwikkeld het kind meer zelfvertrouwen en zelfinzicht. Ik leer de kinderen om hun persoonlijke behoefte na te streven in harmonie met de belangen van andere.

Ruimtes

De kinderen hebben samen 1 eigen slaapkamer waarin 3 bedden staan. De kinderen worden zoveel  als mogelijk is in het zelfde bed gebracht , waardoor het voor hun heel veilig voelt. Deze kamer is boven waardoor ze weinig last hebben van de andere kinderen die nog niet of niet naar bed gaan. De woonkamer is verdeelt in drie stukken stuk 1 staat de bank en de t.v. daar kunnen ze lekker zitten en als de tafel weg gehaald is. Is  er nog ruimte om te bewegen of op een kleed te spelen b.v. met de blokken. Stuk 2 is de eettafel daaraan eten en drinken de kinderen ook doen we daar aan  knutselen of spelletjes. Stuk 3 staat de box,waarin de kleintjes zich even terug kunnen trekken en kunnen spelen zonder dat de grotere kinderen bij hun kunnen komen ook staat daar de commode en de bakken waar de kinderen of de ouders dingen in kunnen opbergen.  Onder de box is er ruimte om te spelen met een keukentje en poppen. er staat in die ruimte ook een tafeltje waar ze zelf aan kunnen zitten. Ook staat er een kastje met materiaal wat past bij het thema. Vanaf die ruimte kunnen de kinderen naar buiten.  Buiten staat er een hok met konijnen deze zit goed dicht en zonder begeleiding mogen de kinderen niet hier aan komen en het hok krijgen ze niet gemakkelijk open. Ook is daar ruimte om te zitten en te spelen met b.v. de autootjes en in de schuur liggen meerderen bakken met buiten speelgoed wat ik voor ze kan pakken .

Spelmateriaal en activiteiten

 

Ik bied de kinderen per thema verschillend materiaal aan. In elk thema zit voor elke leeftijd  en verschillende interesse spullen die ze zelf mogen pakken. Ook proberen we elke dag iets te knutselen wat ik uitzoek hierbij let ik op de ontwikkeling en interesses van het kind. Dit wordt ook steeds afgewisseld zodat het kind niet elke keer alleen maar doet kleuren maar elke keer ander matriaal gebruikt.

We proberen elke dag naar buiten te gaan dit kan zijn in de tuin of een boodschap doen. Ook maken we regelmatig een wandeling b.v. naar school en de supermarkt.

Dagindeling

De kinderen worden op verschillende tijden gebracht en gehaald en er zullen niet meer dan 5 gastkinderen per moment aanwezig zijn.  Op het moment dat een kind hier binnen komt totdat hij gehaald wordt draait hij zoveel als mogelijk is mee met de dagindeling. Als het kind gebracht of gehaald wordt maak ik altijd even tijd om met de ouders te praten (overdracht). tijdens de overdracht kunt u met mij overleggen wanneer u kind het beste kan slapen buiten om de planning en het vaste slaap moment.

07:15 – 07:30 ontbijten

7:30-8:15. vrij spel

08:15 – 08:45 indien nodig worden de kinderen naar school gebracht

08:45 – 10:00 activiteiten die horen bij het thema

10:00 – 11:00 plassen of verschonen, handen wassen en daarna fruit eten en drinken                                                                              (tijdens het eten wordt er voor gelezen)

11:00 – 12:00 buitenspelen indien het weer het toelaat.

12:00 – 13:00 plassen of verschonen,handen wassen,samen de tafel dekken en eten

13:00 – 15:00 kinderen naar bed brengen en kinderen die niet slapen mogen vrij spelen

15:00 – 15:30 indien nodig kinderen uit school halen

15:30 – 16:00 plassen of verschonen, handen wassen en koekje met drinken

16:00 – 17:15 vrij spel met mooi weer  naar buiten

17:15 – 18:00 plassen of verschonen, handen wassen, tafel dekken en warme maaltijd eten

18:00              vrij spel

 

Het pedagogisch handelen van mij bestaat uit 2 aspecten. Ten eerste de directe omgang met de kinderen, zowel individueel als groepsgericht. Ten tweede het creëren van een prettige, veilige en huislijke omgeving, waarin activiteiten,spelmateriaal en inrichting de kinderen uitdagen tot ontwikkeling.

Ik heb een professionele opvoedkundige relatie met de kinderen. De interactie met kinderen kenmerkt zich door de volgende competenties:

-Emotionele steun

bieden van geborgenheid,warmte en veiligheid

-Sensitieve responsiviteit

actief luisteren en zorgvuldig en tijdig interpreteren van alle signalen die kinderen                       uitzenden,zodat  gericht kan worden ingespeeld op de behoeften

 

 

– Respect voor autonomie

kinderen de ruimte geven tot zelf ontdekken,zelf uitvinden,zelf doen en zelf probleem           oplossen

– Structureren

kinderen overzicht en ordening bieden in hun belevingswereld en omgeving

– Grenzen stellen

kinderen inzicht geven in beperkingen van zichzelf,hun relaties en omgeving

-Praten en uitleggen

kinderen door middel van taal,inzicht geven in de wereld om hun heen

– Ontwikkelingsstimulering

kinderen spel,materiaal en activiteiten aanreiken die een kind uitdagen om zijn eigen                 persoonlijke,waaronder sociale competenties, verder te ontplooien

 

Ouders

Ouders zijn de primaire opvoeders van hun kind. Het is van belang dat ik een goede samenwerkingsrelatie heb met de ouders  om een zo goed als mogelijke sturing te kunnen geven aan het kind.

Om die rede betrek ik de ouders met de dagelijkse activiteiten van het kind en is de dagelijkse overdracht van groot belang.

 

Individuele begeleiding

Omdat ieder kind uniek is stel ik als doel om de individuele behoeften van ieder kind te waarborgen. Het welbevinden van het kind is hier een belangrijke graadmeter van om te kijken of ik voldoe aan alle behoeftes van het kind.

Ik ga ervan uit dat een gezond kind beschikt over een drang om zich te ontwikkelen en te groeien. Ik begeleid het kind in zijn unieke ontwikkeling. Ik geef het kind vertrouwen door het kind te complimenteren in datgene wat het kan, stimuleren bij het zelfstandig handelen en hulp en oplossingen te bieden op het moment dat dit wenselijk is. Ik geef de kinderen de ruimte om nieuwe gedrag/vaardigheden eigen te maken  en ik begeleid het kind hierbij tot het kind zelfverzekerd genoeg is om het gedrag/vaardigheid zelfstandig uit te voeren.

Een kind kan door omstandigheden terug  vallen naar oud gedrag(regressie). Ik probeer dan de mogelijke oorzaken te achter halen. ik bespreek de mogelijke oorzaak met de ouders en dan zoeken we samen naar een oplossing. Ik accepteer dat kinderen op weg naar de grote zelfstandigheid een recalcitrante face doormaken. Koppigheid en tegendraads zijn,horen bij de ontwikkeling van ieder kind. In deze face handel ik vanuit een gezagsrelatie.

Ik ben me bewust van mijn natuurlijke overwicht en bespreek problematisch gedrag op kindhoogte. Ik bied het kind duidelijkheid over wat wel en niet kan door grenzen te stellen en indien nodig zal ik het gedrag op beheerste wijze corrigeren. Ongepast gedrag wordt afgekeurd ,maar nooit het kind als persoon.

Wanneer het welbevinden en/of gedrag van het kind reden tot bezorgdheid geeft,maak ik dat bespreekbaar met de ouders. Indien nodig in overleg en met de ouders hulp van een deskundige ingeroepen worden. Bij ernstige zorgen over het kind- voortkomend uit omstandigheden thuis kan ik overgaan tot melding aan het gastouderbureau(zie: meldcode huislijk geweld en kindermishandeling)

 

Groepsgerichte interactie

Ik streef ernaar om kinderen te socialiseren binnen de groep. Hierdoor bied ik allerlei activiteiten,zoals bijvoorbeeld samen bewegen en samen eten. Ik leer de kinderen sociale vaardigheden en omgangsregels, zoals delen, op e beurt wachten en naar elkaar luisteren. ik leer hen andere geen pin te doen en ruzie op te lossen met woorden in plaats van fysiek geweld. Ik stimuleer vriendschappen tussen de kinderen en heb aandacht voor verschillen in leeftijd,geslacht en culturele diversiteit. Ik let erop dat het groepsdynamische proces recht doet aan de eigenheid en veiligheid van ieder kind. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich kunnen redden in een groep ,assertief zijn. Ik leer de kinderen respect en waardering te hebben voor de behoeften en eigenheid van anderen. Ik stimuleer kinderen om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Met zijn alle zijn wij onderdeel van de groep  en sluiten we het pedagogisch handelen aan bij de belevingswereld van de kinderen. Zo moet ik kind kunnen zijn  met de kinderen , maar ook als volwassenen de positie van verzorger,activiteiten- en spelbegeleider, raadgever en toezichthouder. Ik ben structuur aan op basis van een dagindeling. Gedurende de activiteiten en spel momenten structureer ik de kinderen op het moment dat daar behoeften aan is en ben bemiddelaar bij interacties als de kinderen er zelf niet uit komen.

 

Actualisatie en implementatie

Het pedagogisch werkplan is geen statisch plan. Eventuele wijzigingen van de werkwijze worden tussentijds gecommuniceerd met de ouders en als bijlage toegevoegd aan het plan.

Het werkplan ligt ter inzage voor alle ouders